Browsing: ಸುವಿಚಾರ

ಚಿತಾ ಚಿಂತಾ ಸಮಾ ಹ್ಯುಕ್ತಾ ಬಿಂದುಮಾತ್ರವಿಶೇಷತಃ ಸಜೀವಂ ದಹತೇ ಚಿಂತಾ ನಿರ್ಜೀವಂ ದಹತೇ ಚಿತಾ ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಚಿತೆ ಎಂಬೆರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಸಮಾನವೇ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಅನುಸ್ವಾರ ಮಾತ್ರ…
Read More

ಸಂರೋಹತ್ಯಗ್ನಿನಾ ದಗ್ಧಂ ವನಂ ಪರಶುನಾ ಹತಮ್ ವಾಚಾ ದುರುಕ್ತಂ ಬೀಭತ್ಸಂ ನ ಸಂರೋಹತಿ ವಾಕ್ ಕ್ಷತಮ್ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿ ಹೋದ ಕಾಡು, ಅಥವಾ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಡು…
Read More

ಅಹೋ ದುರ್ಜನ ಸಂಸರ್ಗಾತ್ ಮಾನಹಾನಿಃ ಪದೇ ಪದೇ ಪಾವಕೋ ಲೋಹಸಂಗೇನ ಮುದ್ಗರೈರಭಿಹನ್ಯತೇ ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ಸಹವಾಸ ಅನ್ನುವುದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾನನಾಶಕ್ಕೆ, ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥದು. ಬೆಂಕಿಯೆನ್ನುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತುವು ಕಬ್ಬಿಣದ…
Read More

ಅಹೋ ದುರ್ಜನ ಸಂಸರ್ಗಾತ್ ಮಾನಹಾನಿಃ ಪದೇ ಪದೇ ಪಾವಕೋ ಲೋಹಸಂಗೇನ ಮುದ್ಗರೈರಭಿಹನ್ಯತೇ ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ಸಹವಾಸ ಅನ್ನುವುದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾನನಾಶಕ್ಕೆ, ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥದು. ಬೆಂಕಿಯೆನ್ನುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತುವು ಕಬ್ಬಿಣದ…
Read More

ಯಸ್ಮಿನ್ ಜೀವತಿ ಜೀವಂತಿ ಬಹವಃ ಸ ತು ಜೀವತಿ ಕಾಕೋಪಿ ಕಿಂ ನ ಕುರುತೇ ಚಂಚ್ವಾ ಸ್ವೋದರಪೂರಣಮ್ ಯಾರ ಜೀವನದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜನರು ಜೀವನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರೋ, ಅಂಥವನ ಜೀವನವೇ ನಿಜವಾದ…
Read More

ಯಸ್ಮಿನ್ ಜೀವತಿ ಜೀವಂತಿ ಬಹವಃ ಸ ತು ಜೀವತಿ ಕಾಕೋಪಿ ಕಿಂ ನ ಕುರುತೇ ಚಂಚ್ವಾ ಸ್ವೋದರಪೂರಣಮ್ ಯಾರ ಜೀವನದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜನರು ಜೀವನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರೋ, ಅಂಥವನ ಜೀವನವೇ ನಿಜವಾದ…
Read More

ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತಂ ವಚೋಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಬಾಲಾದಪಿ ಶುಕಾದಪಿ ಅಯುಕ್ತಮಪಿ ನಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಸಾಕ್ಷಾದಪಿ ಬೃಹಸ್ಪತೇಃ || ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಆಡಿದ ಮಾತಾದರೇನು, ಗಿಳಿ ಆಡಿದ ಮಾತಾದರೇನು, ಅದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ವವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು…
Read More

ಸುಲಭಾಃ ಪುರುಷಾ ರಾಜನ್ ಸತತಂ ಪ್ರಿಯವಾದಿನಃ ಅಪ್ರಿಯಸ್ಯ ಚ ಸತ್ಯಸ್ಯ ವಕ್ತಾ ಶ್ರೋತಾ ಚ ದುರ್ಲಭಃ || ಹೇ ರಾಜನ್, ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ…
Read More

ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ನ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಮಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರಿಯಂ ಚ ನಾನೃತಂ ಬ್ರೂಯಾದೇಷ ಧರ್ಮಃ ಸನಾತನಃ || ಸತ್ಯವಾದಮಾತನ್ನೂ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾತನ್ನೂ ಆಡಬೇಕು, ಅದಲ್ಲದೆ ಸತ್ಯವೊಂದು ಅಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು…
Read More

ಸತ್ಯಸ್ಯ ವಚನಂ ಶ್ರೇಯಃ ಸತ್ಯಾದಪಿ ಹಿತಂ ವದೇತ್ ಯದ್ಭೂತಹಿತಮತ್ಯಂತಮ್ ಏತತ್ಸತ್ಯಂ ಮತಂ ಮಮ || ಸತ್ಯವಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾತಾಡುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂಥದು. ಆದರೂ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿತವಾದ ಮಾತು…
Read More