Browsing: ಸುವಿಚಾರ

ಯೋ ಯಮರ್ಥಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯತೇ ತದರ್ಥಂ ಘಟತೇಪಿ ಚ ಅವಶ್ಯಂ ತದವಾಪ್ನೋತಿ ನ ಚೇಚ್ಛ್ರಾಂತೋ ನಿವರ್ತತೇ || ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಸಿನ ಆಳದಿಂದ, ದೇಹದ ಕಣ ಕಣವೂ ಒಂದಾಗಿ…
Read More

​ಅತಿದಾನಾದ್ಬಲಿರ್ಬದ್ಧೋ ಹ್ಯತಿಮಾನಾತ್ಸುಯೋಧನಃ | ವಿನಷ್ಟೋ ರಾವಣೋ ಲೌಲ್ಯಾದತಿಸರ್ವತ್ರ ವರ್ಜಯೇತ್ || ತೀರಾ ಅತಿಯೆನ್ನಿಸುವಂಥದು ಯಾವ ಬಗೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಅದನ್ನು ತೊರೆಯಲೇ ಬೇಕು. ದಾನ ಎಂಬುದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶೀಲ, ಲೋಕವು…
Read More

​ಸ್ತ್ರೀ ವಿನಶ್ಯತಿ ರೂಪೇಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ರಾಜಸೇವಯಾ ಗಾವೋ ದೂರಪ್ರಚಾರೇಣ ಹಿರಣ್ಯಂ ಲಾಭಲಿಪ್ಸಯಾ || ಅತ್ಯಂತ ರೂಪವತಿಯಾದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಆ ರೂಪವೇ ಶತ್ರು, ಆ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಆಕೆಯ ನಾಶವೂ…
Read More

​ವರಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಮನ್ಯಾಯಪ್ರಭವಾದ್ವಿಭವಾದಿಹ ಕೃಶತಾಭಿಮತಾ ದೇಹೇ ಪೀನತಾ ನ ತು ಶೋಕತಃ || ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದೋ ತಲೆ ಒಡೆದು, ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ಧಗಾ ಹಾಕಿ, ನಾಮ ಬರೆದು ಹಣ…
Read More

​ಚಿಂತನೀಯಾ ಹಿ ವಿಪದಾಮಾದಾವೇವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಃ ನ ಕೂಪಖನನಂ ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರದೀಪ್ತೇ ವಹ್ನಿನಾ ಗೃಹೇ || ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬರಬಹುದಾದ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಪತ್ತು…
Read More

​ನಿರ್ವಿಷೋಪಿ ಯಥಾ ಸರ್ಪಃ ಫಣಾಟೋಪೈರ್ಭಯಂಕರಃ ತಥಾಡಂಬರವಾನ್ ರಾಜಾ ನ ಪರೈಃ ಪರಿಭೂಯತೇ || ರಾಜನಾದವನಿಗೆ ರಾಜತ್ವಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದ ಆಡಂಬರಗಳಿರಬೇಕು. ಅದು ಹಲವಾರು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವೂ ಹೌದು, ಉಪಯೋಗಿಯೂ ಹೌದು.…
Read More

​ಕಿಮಪ್ಯಸಾಧ್ಯಂ ಮಹತಾ ಸಿದ್ಧಿಮೇತಿ ಲಘೀಯಸಾಂ ಪ್ರದೀಪೋ ಭೂಮಿಗೇಹಾಂತಧ್ವಾಂತಂ ಹಂತಿ ನ ಭಾನುಮಾನ್ || ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಹಾನ್ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವರಿಂದ, ಅಥವಾ ಬಲು ಸಮರ್ಥ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೆಲಸವು ಕ್ಷುದ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾದ, ಕ್ಷುಲ್ಲಕವೆನಿಸಿಕೊಂಡ…
Read More

​​ಅತಿ ತೃಷ್ಣಾ ನ ಕರ್ತವ್ಯಾ ತೃಷ್ಣಾಂ ನೈವ ಪರಿತ್ಯಜೇತ್ ಶನೈಃ ಶನೈಶ್ಚ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಸ್ವಯಂ ವಿತ್ತಮುಪಾರ್ಜಿತಮ್ ಬಯಕೆ, ಆಸೆ, ಕಾಮ, ಇಚ್ಛಾ ಅನ್ನುವುದೇನಿದೆ ಅದು ಬದುಕಿನ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿ. ಅದನ್ನು…
Read More

​​ಪುಸ್ತಕೇಷು ಚ ನಾಧೀತಂ ನಾಧೀತಂ ಗುರುಸನ್ನಿಧೌ ನ ಶೋಭತೇ ಸಭಾಮಧ್ಯೇ ಹಂಸಮಧ್ಯೇ ಬಕೋ ಯಥಾ ! ಸ್ವತಃ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು, ಕುಳಿತು, ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದರೆ, ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ…
Read More

​ಪ್ರಕೃತಿಃ ಸ್ವಾಮಿನಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸಮೃದ್ಧಾಪಿ ನ ಜೀವತಿ ಅಪಿ ಧನ್ವಂತರಿರ್ವೈದ್ಯಃ ಕಿಂ ಕರೋತಿ ಗತಾಯುಷಿ || ಪ್ರಜಾಕುಲವು ತಮ್ಮ ಒಡೆಯನನ್ನು ತೊರೆದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಇರಲಾರದು. ಅದು ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು…
Read More