Browsing: ಸುವಿಚಾರ

ಗುಣದೋಷೌ ಬುಧೋ ಗೃಹ್ಣನ್ನಿಂದುಕ್ಷ್ವೇಡಾವಿವೇಶ್ವರಃ ಶಿರಸಃ ಶ್ಲಾಘತೇ ಪೂರ್ವಂ ಪರಂ ಕಂಠೇ ನಿಯಚ್ಛತಿ || ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನು ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಸಮುದ್ರಮಥನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ತನ್ನಪಾಲಿಗೆ ಒದಗಿಬಂದ…
Read More

ಸಾಹಿತ್ಯಪಾಥೋನಿಧಿಮಂಥನೋತ್ಥಂ ಕಾವ್ಯಾಮೃತಂ ರಕ್ಷತ ಹೇ ಕವೀಂದ್ರಾಃ ಯತ್ತಸ್ಯ ದೈತ್ಯಾ ಇವ ಲುಂಠನಾಯ ಕಾವ್ಯಾರ್ಥಚೋರಾ ಪ್ರಗುಣೀಭವಂತಿ || ಓ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠಕವಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಸಹೃದಯರೇ, ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂಬ ಹಾಲ್ಗಡಲಿನ ಮಂಥನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕಾವ್ಯಾಮೃತವನ್ನು…
Read More

ಗೃಹ್ಣಂತು ಸರ್ವೇ ಯದಿ ವಾ ಯಥೇಚ್ಚಂ ನಾಸ್ತಿ ಕ್ಷತಿಃ ಕ್ವಾಪಿ ಕವೀಶ್ವರಾಣಾಮ್ ರತ್ನೇಷು ಲುಪ್ತೇಷು ಬಹುಷ್ವಮರ್ತ್ಯೈಃ ಅದ್ಯಾಪಿ ರತ್ನಾಕರ ಏವ ಸಿಂಧುಃ || ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯರಾಶಿಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಎಷ್ಟನ್ನಾದರೂ…
Read More

ಪುಸ್ತಕೇಷು ಚ ನಾಧೀತಂ ನಾಧೀತಂ ಗುರುಸನ್ನಿಧೌ ನ ಶೋಭತೇ ಸಭಾಮಧ್ಯೇ ಹಂಸಮಧ್ಯೇ ಬಕೋ ಯಥಾ ! ಸ್ವತಃ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು, ಕುಳಿತು, ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದರೆ, ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ…
Read More

ಶಾಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಧೀತ್ಯಾಪಿ ಭವಂತಿ ಮೂರ್ಖಾಃ ಯಸ್ತು ಕ್ರಿಯಾವಾನ್ ಪುರುಷಃ ಸ ವಿದ್ವಾನ್ ಸುಚಿಂತಿತಂ ಚೌಷಧಮಾತುರಾಣಾಂ ನ ನಾಮಮಾತ್ರೇಣ ಕರೋತ್ಯರೋಗಮ್ || ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಯೂ ಮೂರ್ಖರಾಗಿಯೇ ಇರುವವರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸದಾ…
Read More

ನೀಲೋತ್ಪದಲಶ್ಯಾಮಾಂ ವಿಜ್ಜಿಕಾಂ ನಾವಜಾನತಾ ವೃಥೈವ ದಂಡಿನಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸರ್ವಶುಕ್ಲಾ ಸರಸ್ವತೀ! ಮಹಾಕವಿ ದಂಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಸರಸ್ವತಿಯ ಬಣ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆಕೆ ಒಂದೂ ಕುಂದಿಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣ ಬಿಳುಪಿನ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂದಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ…
Read More

ಶ್ರಿಯಃ ಪ್ರದುಗ್ಧೇ ವಿಪದೋ ಋಣದ್ಧಿ ಯಶಾಂಸಿ ಸೂತೇ ಮಲಿನಂ ಪ್ರಮಾರ್ಷ್ಟಿ ಸಂಸ್ಕಾರಶೌಚೇನ ಪರಂ ಪುನೀತೇ ಶುದ್ಧಾ ಹಿ ಬುದ್ಧಿಃ ಕಿಲ ಕಾಮಧೇನುಃ! ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬುದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಿತಿಗೂ ಕೆಡುಕಿಗೂ…
Read More

ನ ದಾತುಂ ನೋಪಭೋಕ್ತುಂ ಚ ಶಕ್ನೋತಿ ಕೃಪಣಃ ಶ್ರಿಯಮ್ ಕಿಂ ತು ಸ್ಪೃಶತಿ ಹಸ್ತೇನ ನಪುಂಸಕ ಇವ ಸ್ತ್ರಿಯಮ್ || ಜಿಪುಣರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾ ಬಗೆ ಮಾತು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಜಿಪುಣತನ…
Read More

ಯುಧ್ಯಂತೇ ಪಕ್ಷಿಪಶವಃ ಜಲ್ಪಂತಿ ಶುಕಸಾರಿಕಾಃ ದಾತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ ಯೋ ವಿತ್ತಂ ಸ ಶೂರಃ ಸ ಚ ಪಂಡಿತಃ || ಶೂರನೆಂದರೆ ಯಾರು? ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವನೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ಶೂರತ್ವನ್ನು…
Read More

ಯದ್ದದಾತಿ ಯದಶ್ನಾತಿ ತದೇವ ಧನಿನೋ ಧನಂ ಅನ್ಯೇ ಮೃತಸ್ಯ ಕ್ರೀಡಂತಿ ದಾರೈರಪಿ ಧನೈರಪಿ || ಹಣವುಳ್ಳವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಪತ್ತೆಂದರೆ, ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ತಾನು ಉಪಭೋಗಿಸಿದ್ದು- ಎರಡು ಮಾತ್ರ. ದಾನ…
Read More