Browsing: ಸುವಿಚಾರ

ಅಪಕುರ್ವನ್ನಪಿ ಪ್ರಾಯಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಹತಃ ಫಲಮ್ ಔರ್ವಂ ದಹಂತಮೇವಾಗ್ನಿಂ ಸಂತರ್ಪಯತಿ ಸಾಗರಃ || ದೊಡ್ಡ ಮನಸಿನ ಜನ ಅಥವಾ ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತಿರುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅಪಕಾರ ಅನ್ನುವುದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ…
Read More

ಅಪಕುರ್ವನ್ನಪಿ ಪ್ರಾಯಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಹತಃ ಫಲಮ್ ಔರ್ವಂ ದಹಂತಮೇವಾಗ್ನಿಂ ಸಂತರ್ಪಯತಿ ಸಾಗರಃ || ದೊಡ್ಡ ಮನಸಿನ ಜನ ಅಥವಾ ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತಿರುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅಪಕಾರ ಅನ್ನುವುದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ…
Read More

ವಿತರತಿ ಗುರುಃ ಪ್ರಾಜ್ಞೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಯಥೈವ ತಥಾ ಜಡೇ ನ ತು ಖಲು ತಯೋರ್ಜ್ಞಾನೇ ಶಕ್ತಿಂ ಕರೋತ್ಯಪಹಂತಿ ವಾ | ಭವತಿ ಚ ಪುನರ್ಭೂಯಾನ್ಭೇದಃ ಫಲಂ ಪ್ರತಿ ತದ್ಯಥಾ ಪ್ರಭವತಿ…
Read More

ವಿತರತಿ ಗುರುಃ ಪ್ರಾಜ್ಞೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಯಥೈವ ತಥಾ ಜಡೇ ನ ತು ಖಲು ತಯೋರ್ಜ್ಞಾನೇ ಶಕ್ತಿಂ ಕರೋತ್ಯಪಹಂತಿ ವಾ | ಭವತಿ ಚ ಪುನರ್ಭೂಯಾನ್ಭೇದಃ ಫಲಂ ಪ್ರತಿ ತದ್ಯಥಾ ಪ್ರಭವತಿ…
Read More

ದೈವೇ ವಿಮುಖತಾಂ ಯಾತೇ ನ ಕೋಽಪ್ಯಸ್ತಿ ಸಹಾಯವಾನ್ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ತಥಾ ಭಾರ್ಯಾ ಮಿತ್ರಂ ವಾಽಥ ಸಹೋದರಃ || ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವೊಂದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ದೈವದ (ಅದೃಷ್ಟದ) ಸಹಾಯ ತಪ್ಪಿತೆಂದರೆ…
Read More

ಸಾನಂದಂ ಸದನಂ ಸುತಾಶ್ಚ ಸುಧಿಯಃ ಕಾಂತಾ ನ ದುರ್ಭಾಷಿಣೀ ಸನ್ಮಿತ್ರಂ ಸುಧನಂ ಸ್ವಯೋಷಿತಿ ರತಿಶ್ಚಾಜ್ಞಾಪರಾಃ ಸೇವಕಾಃ ಆತಿಥ್ಯಂ ಶಿವಪೂಜನಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಮಿಷ್ಟಾನ್ನಪಾನಂ ಗೃಹೇ ಸಾಧೋಃ ಸಂಗಮುಪಾಸತೇ ಹಿ ಸತತಂ ಧನ್ಯೋ…
Read More

ಯಥಾ ಬೀಜಂ ವಿನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಮುಪ್ತಂ ಭವತಿ ನಿಷ್ಫಲಮ್ ತಥಾ ಪುರುಷಕಾರೇಣ ವಿನಾ ದೈವಂ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ || ನೆಲವನ್ನೆಷ್ಟು ಉತ್ತು, ಹದಮಾಡಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ಎಂತದೇ ಮಾಡಿದರೂ ಬೀಜಾವಾಪ ಮಾಡದೇ…
Read More

ಕ್ರೋಶಂತಃ ಶಿಶವಃ ಸವಾರಿ ಸದನಂ ಪಂಕಾವೃತಂ ಚಾಂಗಣಂ ಶಯ್ಯಾ ದಂಶವತೀ ಚ ರೂಕ್ಷಮಶನಂ ಧೂಮೇನ ಪೂರ್ಣಂ ಗೃಹಮ್ ಭಾರ್ಯಾ ನಿಷ್ಠುರಭಾಷಿಣೀ ಪ್ರಭುರಪಿ ಕ್ರೋಧೇನ ಪೂರ್ಣಃ ಸದಾ ಸ್ನಾನಂ ಶೀತಲವಾರಿಣಾ ಹಿ…
Read More

ಪುರಾಣಾಂತೇ ಶ್ಮಶಾನಾಂತೇ ಮೈಥುನಾಂತೇ ಚ ಯಾ ಮತಿಃ ಸಾ ಮತಿಃ ಸರ್ವದಾ ಚೇತ್ಸ್ಯಾತ್ ಕೋ ನ ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್ || ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಶ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕಾರ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬಂದನಂತರ,…
Read More

ಯದೀಚ್ಛತಿ ವಶೀಕರ್ತುಂ ಜಗದೇಕೇನ ಕರ್ಮಣಾ ಪರಾಪವಾದಸಸ್ಯೇಭ್ಯೋ ಗಾಂ ಚರಂತೀಂ ನಿವಾರಯ || ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನಗಳೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿನ್ನ ವಶವರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆಯಿದ್ದರೆ ಆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು…
Read More