Browsing: ಸುವಿಚಾರ

ಅಜ್ಞೇಭ್ಯೋ ಗ್ರಂಥಿನಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಃ ಗ್ರಂಥಿಭ್ಯೋ ಧಾರಿಣೋ ವರಾಃ ಧಾರಿಭ್ಯೋ ಜ್ಞಾನಿನಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಃ ಜ್ಞಾನಿಭ್ಯೋ ವ್ಯವಸಾಯಿನಃ || ಏನೂ ತಿಳಿಯದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಿಂತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ಸಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಹಾಗೆ…
Read More

ಸಪಕ್ಷೋ ಲಭತೇ ಕಾಕೋ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ವಿವಿಧಂ ಫಲಂ ಪಕ್ಷಹೀನೋ ಮೃಗೇಂದ್ರೋಪಿ ಭೂಮಿಸಂಸ್ಥೋ ನಿರೀಕ್ಷತೇ || ರೆಕ್ಕೆಗಳಿದೆಯೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಗೆಯು ಮರದ ಎತ್ತರಕ್ಕಿರುವ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.…
Read More

ವಿಧಾಯ ವೈರಂ ಸಾಮರ್ಷೇ ನರೋರೌ ಯ ಉದಾಸತೇ | ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ಯೋದರ್ಚಿಷಂ ಕಕ್ಷೇ ಶೇರತೇ ತೇಽಭಿಮಾರುತಮ್ || ದ್ವೇಷದಿಂದಿರುವ ವೈರಿರಾಜನಲ್ಲಿ ವೈರವನ್ನು ತೋರಿ ಮತ್ತೆ ಆ ವೈರಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜರು…
Read More

ನ ಲಭಂತೇ ವಿನೋದ್ಯೋಗಂ ಜಂತವಃ ಸಂಪದಾಂ ಪದಮ್ ಸುರಾಃ ಕ್ಷೀರೋದವಿಕ್ಷೋಭಮನುಭೂಯಾಮೃತಂ ಪಪುಃ || ಇಹಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ವಿಹಿತವಾದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು. ಉದ್ಯಮವಿಲ್ಲದೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇನೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ಮಾನವನೂ…
Read More

ಮತ್ಸ್ಯಾದಯೋಪಿ ಜಾನಂತಿ ನೀರಕ್ಷೀರವಿವೇಚನಂ ಪರಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿರ್ಹಂಸಸ್ಯ ಯಶಃ ಪುಣ್ಯೈರವಾಪ್ಯತೇ || ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹದೇ…
Read More

ಅಕ್ಷರದ್ವಯಮಭ್ಯಸ್ತಂ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತೀತಿ ಯತ್ಪುರಾ ತದಿದಂ ದೇಹಿ ದೇಹೀತಿ ವಿಪರೀಪಮುಪಸ್ಥಿತಂ || ಹಿಂದೆಲ್ಲೋ ಸಹಾಯಕೇಳಿದಾಗಲೋ, ಅಥವಾ ಭಿಕ್ಷುಕನೊಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಿದಾಗಲೋ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ (ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ) ಎಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿಹೋಗಿದ್ದ ಪದಗಳು…
Read More

ಅಕರುಣತ್ವಮಕಾರಣವಿಗ್ರಹಃ ಪರಧನೇ ಪರಯೋಷಿತಿ ಚ ಸ್ಪೃಹಾ ಸುಜನಬಂಧುಜನೇಷ್ವಸಹಿಷ್ಣುತಾ ಪ್ರಕೃತಿಸಿದ್ಧಮಿದಂ ಹಿ ದುರಾತ್ಮನಾಮ್ || ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ, ಅಕಾರಣವಾಗಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವ ವೈಮನಸ್ಸು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ಸಜ್ಜನರು ಮತ್ತು…
Read More

ಸ್ವಾಯತ್ತಮೇಕಾಂತಗುಣಂ ವಿಧಾತ್ರಾ ವಿನಿರ್ಮಿತಂ ಛಾದನಮಜ್ಞತಾಯಾಃ | ವಿಶೇಷತಃ ಸರ್ವವಿದಾಂ ಸಮಾಜೇ ವಿಭೂಷಣಂ ಮೌನಮಪಂಡಿತಾನಾಮ್ || ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ತಾನಿದ್ದುಬಿಡುವ ಏಕಾಂತಗುಣ ಅಥವಾ ಮೌನವೆಂಬುದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು…
Read More

ಪ್ರಾಯಃ ಕಂದುಕಪಾತೇನೋತ್ಪತತ್ಯಾರ್ಯಃ ಪತನ್ನಪಿ ತಥಾ ಪತತ್ಯನಾರ್ಯಸ್ತು ಮೃತ್ಪಿಂಡಪತನಂ ಯಥಾ || ಆರ್ಯನಾದವನು, ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತನವನ್ನು ಅಥವಾ ಅಪಜಯವನ್ನು ಕಂಡರೂ ಚೆಂಡೊಂದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು…
Read More

ನಾಲಸಾಃ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತ್ಯರ್ಥಾನ್ನ ಶಠಾ ನ ಚ ಮಾಯಿನಃ ನ ಚ ಲೋಕರವಾದ್ಭೀತಾಃ ನ ಚ ಶಶ್ವತ್ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಣಃ || ಆಲಸಿಗಳಾದವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾರರು. ಹಾಗೆಯೇ, ಧೂರ್ತರು, ಮೋಸಗಾರರು ಸಹ ತಮ್ಮ…
Read More