Browsing: ಸುವಿಚಾರ

ಯದಂತಸ್ತನ್ನ ಜಿಹ್ವಾಯಾಂ ಯಜ್ಜಿಹ್ವಾಯಾಂ ನ ತದ್ಬಹಿಃ ಯದ್ಬಹಿಸ್ತನ್ನ ಕುರ್ವಂತಿ ವಿಚಿತ್ರಚರಿತಾಃ ಸ್ತ್ರಿಯಃ || ಮನಸಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರವು ನಾಲಗೆಯಮೇಲಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾಲಗೆಯ ಮೇಲಿರುವ ವಿಚಾರವೂ ಹಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊರಬೀಳದೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಮುಕ್ತಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವರೋ…
Read More

ಸಂಪತ್ ಸರಸ್ವತೀ ಸತ್ಯಂ ಸಂತಾನಂ ಸದನುಗ್ರಹಃ ಸತ್ತಾ ಸುಕೃತಸಂಭಾರಃ ಸಕಾರಾ ದಶ ದುರ್ಲಭಾಃ || ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೋ, ಪೂರ್ವಿಕರ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೋ…
Read More

ಅದ್ಯಾಪಿ ನೋಜ್ಝತಿ ಹರಃ ಕಿಲ ಕಾಲಕೂಟಂ ಕೂರ್ಮೋ ಬಿಭರ್ತಿ ಧರಣೀಂ ಖಲು ಪೃಷ್ಠಭಾಗೇ | ಅಂಭೋನಿಧಿರ್ವಹತಿ ದುಸ್ಸಹವಾಡವಾಗ್ನಿಮ್ ಅಂಗೀಕೃತಂ ಸುಕೃತಿನಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತಿ || ಒಮ್ಮೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಜ್ಜನರು ಸರ್ವದಾ…
Read More

ವಿಶ್ವಾಭಿರಾಮಗುಣಗೌರವಗುಂಫಿತಾನಾಂ ರೋಷೋಽಪಿ ನಿರ್ಮಲಧಿಯಾಂ ರಮಣೀಯ ಏವ ಲೋಕಪ್ರಿಯೈಃ ಪರಿಮಲೈಃ ಪರಿಪೂರಿತಸ್ಯ ಕಾಶ್ಮೀರಜಸ್ಯ ಕಟುತಾಽಪಿ ನಿತಾಂತರಮ್ಯಾ || ಬಹುಜನಮಾನ್ಯವಾದ, ಬಹುಜನಗ್ರಾಹ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವವರು ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಸಹಜಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ…
Read More

ದುಂದುಭಿಸ್ತು ಸುತರಾಮಚೇತನಸ್ತನ್ಮುಖಾದಪಿ ಧನಂ ಧನಂ ಧನಮ್ ಇತ್ಥಮೇವ ನಿನದಃ ಪ್ರವರ್ತತೇ ಕಿಂ ಪುನರ್ಯದಿ ಜನಃ ಸಚೇತನಃ || ದುಂದುಭಿ ಅನ್ನುವ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರವಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಂತೂ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಜೀವವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತು ಎನ್ನುವುದು…
Read More

ಅಸಾರಭೂತೇ ಸಂಸಾರೇ ಸಾರಭೂತಾ ನಿತಂಬಿನೀ ಇತಿ ಸಂಚಿಂತ್ಯ ವೈ ಶಂಭುರರ್ಧಾಂಗೇ ಪಾರ್ವತೀಂ ದಧೌ || ಸಾರವೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲದ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಾರವುಳ್ಳ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣು. ರಸಹೀನವಾದ…
Read More

ವಿದುಷಾಂ ವದನಾದ್ವಾಚಃ ಸಹಸಾ ಯಾಂತಿ ನೋ ಬಹಿ: ಯಾತಾಶ್ಚೇನ್ನ ಪರಾಂಚಂತಿ ದ್ವಿರದಾನಾಂ ರದಾ ಇವ || ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವರ ಮುಖದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತುಗಳು ಧುತ್ತೆಂದು ಹೊರಬೀಳಲಾರವು.…
Read More

ಅರ್ಥಾಹರಣಕೌಶಲ್ಯಂ ಕಿಂ ಸ್ತುಮಃ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದಿನಾಮ್ ಅವ್ಯಯೇಭ್ಯೋsಪಿ ಯೇ ಚಾರ್ಥಾನ್ ನಿಷ್ಕರ್ಷಂತಿ ಸಹಸ್ರಶಃ || ವ್ಯಾಕರಣಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರು. ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಂದು…
Read More

ಅಪಿ ಮೇರೂಪಮಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಮಪಿ ಶೂರಮಪಿ ಸ್ಥಿರಮ್ ತೃಣೀಕರೋತಿ ತೃಷ್ಣೈಕಾ ನಿಮೇಷೇಣ ನರೋತ್ತಮಮ್ || ಮೇರುವಿನಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾದ ಜ್ಞಾನರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಜ್ಞನನ್ನೂ, ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲ ಶೂರನನ್ನೂ, ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕಂಪಿಸದ ಅಚಲ…
Read More

ದರಿದ್ರಸ್ಯ ಪರಾ ಮೂರ್ತಿಸ್ತೃಷ್ಣಾ ನ ದ್ರವಿಣಾಲ್ಪತಾ ಜರದ್ಗವಧನಃ ಶಂಭುಸ್ತಥಾಪಿ ಪರಮೇಶ್ವರಃ || ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಎಂದರೇನು? ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದುಬಗೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ. (ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಮಾತನ್ನು…
Read More