Browsing: ಸುವಿಚಾರ

ನೀಲೋತ್ಪದಲಶ್ಯಾಮಾಂ ವಿಜ್ಜಿಕಾಂ ನಾವಜಾನತಾ ವೃಥೈವ ದಂಡಿನಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸರ್ವಶುಕ್ಲಾ ಸರಸ್ವತೀ|| ಮಹಾಕವಿ ದಂಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಸರಸ್ವತಿಯ ಬಣ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆಕೆ ಒಂದೂ ಕುಂದಿಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣ ಬಿಳುಪಿನ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂದಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ…
Read More

ವರಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಮನ್ಯಾಯಪ್ರಭವಾದ್ವಿಭವಾದಿಹ ಕೃಶತಾಭಿಮತಾ ದೇಹೇ ಪೀನತಾ ನ ತು ಶೋಕತಃ || ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದೋ ತಲೆ ಒಡೆದು, ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ಧಗಾ ಹಾಕಿ, ನಾಮ ಬರೆದು ಹಣ…
Read More

ಅತಿದಾನಾದ್ಬಲಿರ್ಬದ್ಧೋ ಹ್ಯತಿಮಾನಾತ್ಸುಯೋಧನಃ | ವಿನಷ್ಟೋ ರಾವಣೋ ಲೌಲ್ಯಾದತಿಸರ್ವತ್ರ ವರ್ಜಯೇತ್ || ತೀರಾ ಅತಿಯೆನ್ನಿಸುವಂಥದು ಯಾವ ಬಗೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಅದನ್ನು ತೊರೆಯಲೇ ಬೇಕು. ದಾನ ಎಂಬುದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶೀಲ, ಲೋಕವು…
Read More

ಗುಣವಜ್ಜನಸಂಸರ್ಗಾತ್ ಯಾತಿ ನೀಚೋಪಿ ಗೌರವಮ್ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾನುಷಂಗೇಣ ಸೂತ್ರಂ ಶಿರಸಿ ಧಾರ್ಯತೇ || ಗುಣಶಾಲಿಯಾದ ಜನಗಳ ಒಡನಾಟದಿಂದಾಗಿ ತುಚ್ಛನಾದವನು ಕೂಡ ಗೌರವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಂದವಾದ ನಿದರ್ಶನವೆಂದರೆ ಮಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ…
Read More

ಚಿಂತನೀಯಾ ಹಿ ವಿಪದಾಮಾದಾವೇವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಃ ನ ಕೂಪಖನನಂ ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರದೀಪ್ತೇ ವಹ್ನಿನಾ ಗೃಹೇ || ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬರಬಹುದಾದ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಪತ್ತು…
Read More

ಯಸ್ಮಿನ್ ಜೀವತಿ ಜೀವಂತಿ ಬಹವಃ ಸ ತು ಜೀವತಿ ಕಾಕೋಪಿ ಕಿಂ ನ ಕುರುತೇ ಚಂಚ್ವಾ ಸ್ವೋದರಪೂರಣಮ್ ಯಾರ ಜೀವನದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜನರು ಜೀವನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರೋ, ಅಂಥವನ ಜೀವನವೇ ನಿಜವಾದ…
Read More

ವನೇ ರಣೇ ಶತ್ರುಜಲಾಗ್ನಿಮಧ್ಯೇ ಮಹಾರ್ಣವೇ ಪರ್ವತಮಸ್ತಕೇ ವಾ ಸುಪ್ತಂ ಪ್ರಮತ್ತಂ ವಿಷಮಸ್ಥಿತಂ ವಾ ರಕ್ಷಂತಿ ಪುಣ್ಯಾನಿ ಪುರಾಕೃತಾನಿ || ಕಾಡಲ್ಲಿ, ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಶತ್ರುಗಳ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನಿಂದಾವೃತವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದ…
Read More

ಸತ್ಯಸ್ಯ ವಚನಂ ಶ್ರೇಯಃ ಸತ್ಯಾದಪಿ ಹಿತಂ ವದೇತ್  ಯದ್ಭೂತಹಿತಮತ್ಯಂತಮ್ ಏತತ್ಸತ್ಯಂ ಮತಂ ಮಮ || ಸತ್ಯವಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾತಾಡುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂಥದು. ಆದರೂ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿತವಾದ ಮಾತು…
Read More

ಕರೋತು ನಾಮ ನೀತಿಜ್ಞೋ ವ್ಯವಸಾಯಮಿತಸ್ತತಃ ಫಲಂ ಪುನಸ್ತದೇವಾಸ್ಯ ಯದ್ವಿಧೇರ್ಮನಸಿ ಸ್ಥಿತಮ್ || ಒಬ್ಬ ಕುಶಲಿ, ವ್ಯಹವಾರ ತಿಳಿದ ಮನುಷ್ಯ, ನೀತಿಯನ್ನೂ ತಿಳಿದಾತ, ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಫಲವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ…
Read More

ಮುಕ್ತಾಫಲೈಃ ಕಿಂ ಮೃಗಪಕ್ಷಿಣಾಂ ಚ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನಪಾನಂ ಕಿಮು ಗರ್ದಭಾನಾಮ್ ಅಂಧಸ್ಯ ದೀಪೋ ಬಧಿರಸ್ಯ ಗೀತಂ ಮೂರ್ಖಸ್ಯ ಕಿಂ ಧರ್ಮಕಥಾಪ್ರಸಂಗಃ || ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಫಲಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ, ಆದರೆ…
Read More