• first
  second
  third
  previous arrow
  next arrow
 • ಸುವಿಚಾರ

  ಲಕ್ಷ್ಮೀವಂತೋ ನ ಜಾನಂತಿ ಪ್ರಾಯೇಣ ಪರವೇದನಾಮ್ಶೇಷೇ ಧರಾಭರಕ್ಲಾಂತೇ ಶೇತೇ ನಾರಾಯಣಃ ಸುಖಮ್ ||ಹಣವುಳ್ಳವರ ಕುರಿತಾದ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸುಭಾಷಿತ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀವಂತರು (ಹಣವುಳ್ಳವರು) ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೋವನ್ನು…

  Read More

  ಸುವಿಚಾರ

  ಸ್ವಯಂ ಕರ್ಮ ಕರೋತ್ಯಾತ್ಮಾ ಸ್ವಯಂ ತತ್ಫಲಮಶ್ನುತೇಸ್ವಯಂ ಭ್ರಮತಿ ಸಂಸಾರೇ ಸ್ವಯಂ ತಸ್ಮಾದ್ವಿಮುಚ್ಯತೇ || ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಡಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಉಳಿದುಬಂದ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯೆಂದರೆ ’ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನೇ ತಾನು ಉಣ್ಣುತ್ತಾನೆ’ ಅನ್ನುವುದು. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತನನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.…

  Read More

  ಸುವಿಚಾರ

  ಸ್ವಯಂ ಕರ್ಮ ಕರೋತ್ಯಾತ್ಮಾ ಸ್ವಯಂ ತತ್ಫಲಮಶ್ನುತೇಸ್ವಯಂ ಭ್ರಮತಿ ಸಂಸಾರೇ ಸ್ವಯಂ ತಸ್ಮಾದ್ವಿಮುಚ್ಯತೇ ||ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಡಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಉಳಿದುಬಂದ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯೆಂದರೆ ’ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನೇ ತಾನು ಉಣ್ಣುತ್ತಾನೆ’ ಅನ್ನುವುದು. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತನನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ…

  Read More

  ಸುವಿಚಾರ

  ಅಹೋ ಸಾಹಜಿಕಂ ಪ್ರೇಮ ದೂರಾದಪಿ ವಿರಾಜತೇಚಕೋರನಯನದ್ವಂದ್ವಮಾಹ್ಲಾದಯತಿ ಚಂದ್ರಮಾಃ || ಸಹಜವಾದ, ಕೃತ್ರಿಮತೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಬೂಟಾಟಿಕೆಯದಲ್ಲದ ಪ್ರೇಮವು ದೂರದಿಂದಲೇ ಆದರೂ ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ವಸ್ತುವಿನ ಸಾಮೀಪ್ಯವೇ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಚಂದ್ರಮ ಮತ್ತು ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿಯ ನಡುವಿನ ಆ…

  Read More

  ಸುವಿಚಾರ

  ಯದೀಚ್ಛತಿ ವಶೀಕರ್ತುಂ ಜಗದೇಕೇನ ಕರ್ಮಣಾಪರಾಪವಾದಸಸ್ಯೇಭ್ಯೋ ಗಾಂ ಚರಂತೀಂ ನಿವಾರಯ || ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನಗಳೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿನ್ನ ವಶವರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆಯಿದ್ದರೆ ಆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸವೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದುರಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತೊರೆದುಬಿಡು.ಸುಭಾಷಿತಕಾರನು…

  Read More

  ಸುವಿಚಾರ

  ಸುಮಂತ್ರಿತೇ ಸುವಿಕ್ರಾಂತೇ ಸುಕೃತೌ ಸುವಿಚಾರಿತೇಪ್ರಾರಂಭೇ ಕೃತಬುದ್ಧೀನಾಂ ಸಿದ್ಧಿರವ್ಯಭಿಚಾರಿಣೀ || ನಾಲ್ಕು ಜನರೊಡಗೂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರಮಾಡಿ, ವೀರ್ಯವಿಕ್ರಮಾದಿಗಳನ್ನು ದುಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯೆನ್ನುವುದು ತಪ್ಪದೇ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಜಬೂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ…

  Read More

  ಸುವಿಚಾರ

  ದಗ್ಧಂ ಖಾಂಡವಮರ್ಜುನೇನ ಬಲಿನಾ ದಿವ್ಯೈರ್ದ್ರುಮೈಸ್ಸೇವಿತಂದಗ್ಥಾ ವಾಯುಸುತೇನ ರಾವಣಪುರೀ ಲಂಕಾ ಪುನಃ ಸ್ವರ್ಣಭೂಃ |ದಗ್ಧಃ ಪಂಚಶರಃ ಪಿನಾಕಪತಿನಾ ತೇನಾಪ್ಯಯುಕ್ತಂ ಕೃತಂದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಜನತಾಪಕಾರಕಮಿದಂ ಕೇನಾಪಿ ದಗ್ಧಂ ನಹಿ || ದಿವ್ಯವಾದ ಮರಗಳಿಂದಲೂ ವನಸ್ಪತಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ್ದ ಖಾಂಡವ ವನವು ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಂದ…

  Read More

  ಸುವಿಚಾರ

  ಯಥಾ ಬೀಜಂ ವಿನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಮುಪ್ತಂ ಭವತಿ ನಿಷ್ಫಲಮ್ತಥಾ ಪುರುಷಕಾರೇಣ ವಿನಾ ದೈವಂ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ||ನೆಲವನ್ನೆಷ್ಟು ಉತ್ತು, ಹದಮಾಡಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ಎಂತದೇ ಮಾಡಿದರೂ ಬೀಜಾವಾಪ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇಇಲ್ಲವೋ ಹಾಗೇಯೇ ಕಾರ್ಯವೊಂದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಾಗ ಪುರುಷಪ್ರಯತ್ನವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲದೇ…

  Read More

  ಸುವಿಚಾರ

  ಮೃತ್ಯೋರ್ಬಿಭೇಷಿ ಕಿಂ ಮೂಢ ಭೀತಂ ಮುಂಚತಿ ಕಿಂ ಯಮಃಅಜಾತಂ ನೈವ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ಕುರು ಯತ್ನಮಜನ್ಮನಿ || ’ಮೂಢನೇ, (ಮೋಹಗೊಂಡವನೇ), ನೀನು ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರುವಿಯಲ್ಲವೇ? ಇವಾಗೇನು, ನೀನು ಭಯಗೊಂಡ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆಯಮಧರ್ಮನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವನೇನು? ಇಲ್ಲವಷ್ಟೇ! ಸಾವಿನ ಭಯ ಶುರುವಾದ್ದೇ ನೀನು…

  Read More
  Back to top