Browsing: ಸುವಿಚಾರ

ಯಸ್ಮಿನ್ ಜೀವತಿ ಜೀವಂತಿ ಬಹವಃ ಸ ತು ಜೀವತಿ ಕಾಕೋಪಿ ಕಿಂ ನ ಕುರುತೇ ಚಂಚ್ವಾ ಸ್ವೋದರಪೂರಣಮ್ ಯಾರ ಜೀವನದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜನರು ಜೀವನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರೋ, ಅಂಥವನ ಜೀವನವೇ ನಿಜವಾದ…
Read More

ಶ್ರೂಯತಾಂ ಧರ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಚೈವಾವಧಾರ್ಯತಾಮ್ ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರತಿಕೂಲಾನಿ ಪರೇಷಾಂ ನ ಸಮಾಚರೇತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ, ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಅದರಂತೆಯೇ ಆಚರಿಸಿ,…
Read More

ವಜ್ರಾದಪಿ ಕಠೋರಾಣಿ ಮೃದೂನಿ ಕುಸುಮಾದಪಿ ಲೋಕೋತ್ತರಾಣಾಂ ಚೇತಾಂಸಿ ಕೋ ಹಿ ವಿಜ್ಞಾತುಮರ್ಹತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರ ಮನಸು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಜ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಠೋರವಾದ್ದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೂವಿಗಿಂತಲೂ ಆ ಮನಸು ಮೃದು.…
Read More

ಯಥಾ ಚಿತ್ತಂ ತಥಾ ವಾಚೋ ಯಥಾ ವಾಚಸ್ತಥಾ ಕ್ರಿಯಾಃ ಚಿತ್ತೇ ವಾಚಿ ಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ಚ ಸಾಧೂನಾಮೇಕರೂಪತಾ ಮನಸು ಇರುವಂತೆಯೇ ಮಾತುಗಳು, ಮಾತು ಹೇಗೋ ಹಾಗೇಯೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಹೀಗೆ ಮನಸು, ಮಾತು…
Read More

ಗರ್ವಾಯ ಪರಪೀಡಾಯೈ ದುರ್ಜನಸ್ಯ ಧನಂ ಬಲಮ್ ಸಜ್ಜನಸ್ಯ ತು ದಾನಾಯ ರಕ್ಷಣಾಯ ಚ ತೇ ಸದಾ ದುಷ್ಟನ ಕೈಲಿರುವ ಹಣ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಬಲವು ಅಹಂಕಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು…
Read More

ಮಾತಾ ಮಿತ್ರಂ ಪಿತಾ ಚೇತಿ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ತ್ರಿತಯಂ ಹಿತಮ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಣತಶ್ಚಾನ್ಯೇ ಭವಂತಿ ಹಿತಬುದ್ಧಯಃ ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯ- ಈ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಮೂವರು ಮಾತ್ರ ಸಹಜವಾಗಿ…
Read More

ಮಾತಾ ಮಿತ್ರಂ ಪಿತಾ ಚೇತಿ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ತ್ರಿತಯಂ ಹಿತಮ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಣತಶ್ಚಾನ್ಯೇ ಭವಂತಿ ಹಿತಬುದ್ಧಯಃ ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯ- ಈ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಮೂವರು ಮಾತ್ರ ಸಹಜವಾಗಿ…
Read More

ಚಿತಾ ಚಿಂತಾ ಸಮಾ ಹ್ಯುಕ್ತಾ ಬಿಂದುಮಾತ್ರವಿಶೇಷತಃ ಸಜೀವಂ ದಹತೇ ಚಿಂತಾ ನಿರ್ಜೀವಂ ದಹತೇ ಚಿತಾ ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಚಿತೆ ಎಂಬೆರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಸಮಾನವೇ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಅನುಸ್ವಾರ ಮಾತ್ರ…
Read More

ಸಂರೋಹತ್ಯಗ್ನಿನಾ ದಗ್ಧಂ ವನಂ ಪರಶುನಾ ಹತಮ್ ವಾಚಾ ದುರುಕ್ತಂ ಬೀಭತ್ಸಂ ನ ಸಂರೋಹತಿ ವಾಕ್ ಕ್ಷತಮ್ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿ ಹೋದ ಕಾಡು, ಅಥವಾ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಡು…
Read More

ಅಹೋ ದುರ್ಜನ ಸಂಸರ್ಗಾತ್ ಮಾನಹಾನಿಃ ಪದೇ ಪದೇ ಪಾವಕೋ ಲೋಹಸಂಗೇನ ಮುದ್ಗರೈರಭಿಹನ್ಯತೇ ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ಸಹವಾಸ ಅನ್ನುವುದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾನನಾಶಕ್ಕೆ, ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥದು. ಬೆಂಕಿಯೆನ್ನುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತುವು ಕಬ್ಬಿಣದ…
Read More