Browsing: ಸುವಿಚಾರ

​ಕಿಮಪ್ಯಸಾಧ್ಯಂ ಮಹತಾ ಸಿದ್ಧಿಮೇತಿ ಲಘೀಯಸಾಂ ಪ್ರದೀಪೋ ಭೂಮಿಗೇಹಾಂತಧ್ವಾಂತಂ ಹಂತಿ ನ ಭಾನುಮಾನ್ || ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಹಾನ್ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವರಿಂದ, ಅಥವಾ ಬಲು ಸಮರ್ಥ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೆಲಸವು ಕ್ಷುದ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾದ, ಕ್ಷುಲ್ಲಕವೆನಿಸಿಕೊಂಡ…
Read More

​​ಅತಿ ತೃಷ್ಣಾ ನ ಕರ್ತವ್ಯಾ ತೃಷ್ಣಾಂ ನೈವ ಪರಿತ್ಯಜೇತ್ ಶನೈಃ ಶನೈಶ್ಚ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಸ್ವಯಂ ವಿತ್ತಮುಪಾರ್ಜಿತಮ್ ಬಯಕೆ, ಆಸೆ, ಕಾಮ, ಇಚ್ಛಾ ಅನ್ನುವುದೇನಿದೆ ಅದು ಬದುಕಿನ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿ. ಅದನ್ನು…
Read More

​​ಪುಸ್ತಕೇಷು ಚ ನಾಧೀತಂ ನಾಧೀತಂ ಗುರುಸನ್ನಿಧೌ ನ ಶೋಭತೇ ಸಭಾಮಧ್ಯೇ ಹಂಸಮಧ್ಯೇ ಬಕೋ ಯಥಾ ! ಸ್ವತಃ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು, ಕುಳಿತು, ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದರೆ, ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ…
Read More

​ಪ್ರಕೃತಿಃ ಸ್ವಾಮಿನಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸಮೃದ್ಧಾಪಿ ನ ಜೀವತಿ ಅಪಿ ಧನ್ವಂತರಿರ್ವೈದ್ಯಃ ಕಿಂ ಕರೋತಿ ಗತಾಯುಷಿ || ಪ್ರಜಾಕುಲವು ತಮ್ಮ ಒಡೆಯನನ್ನು ತೊರೆದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಇರಲಾರದು. ಅದು ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು…
Read More

​ಸುಲಭಾಃ ಪುರುಷಾ ರಾಜನ್ ಸತತಂ ಪ್ರಿಯವಾದಿನಃ ಅಪ್ರಿಯಸ್ಯ ಚ ಸತ್ಯಸ್ಯ ವಕ್ತಾ ಶ್ರೋತಾ ಚ ದುರ್ಲಭಃ || ರಾಜನೇ, ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಗುಂಪುಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದುದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತ ಕಾಲ ಹಾಕುವ…
Read More

​ಮೂರ್ಖಂ ವ್ಯಸನಿನಂ ಲುಬ್ಧಂ ಅಪ್ರಗಲ್ಭಂ ಭಯಾಕುಲಂ ಕ್ರೂರಮನ್ಯಾಯಕರ್ತಾರಂ ನಾಧಿಪತ್ಯೇ ನಿಯೋಜಯೇತ್ || ರಾಜನೆಂದರೆ ಆತ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮನಸಿನ, ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರಾಜನನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ ಜನಗಳ ಎಚ್ಚರ ತುಂಬ…
Read More

​ಪರ್ಜನ್ಯ ಇವ ಭೂತಾನಾಮಾಧಾರಃ ಪೃಥಿವೀಪತಿಃ ವಿಕಲೇಽಪಿ ಹಿ ಪರ್ಜನ್ಯೇ ಜೀವ್ಯತೇ ನ ತು ಭೂಪತೌ || ರಾಜ ಎಂಬಾತ ಈ ಲೋಕದ ಸಕಲ ಜೀವಕುಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಿದ್ದಂತೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ…
Read More

​ಶ್ರೂಯತಾಂ ಧರ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಚೈವಾವಧಾರ್ಯತಾಮ್ ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರತಿಕೂಲಾನಿ ಪರೇಷಾಂ ನ ಸಮಾಚರೇತ್ | ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ, ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಅದರಂತೆಯೇ…
Read More

​​ಯುಧ್ಯಂತೇ ಪಕ್ಷಿಪಶವಃ ಜಲ್ಪಂತಿ ಶುಕಸಾರಿಕಾಃ ದಾತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ ಯೋ ವಿತ್ತಂ ಸ ಶೂರಃ ಸ ಚ ಪಂಡಿತಃ | ಶೂರನೆಂದರೆ ಯಾರು? ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವನೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ಶೂರತ್ವನ್ನು…
Read More

​ನಾಸ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಮಂ ಚಕ್ಷುಃ ನಾಸ್ತಿ ಸತ್ಯಸಮಃ ತಪಃ ನಾಸ್ತಿ ರಾಗಸಮಂ ದುಃಖಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ಯಾಗಸಮಂ ಸುಖಮ್ ! ವಿದ್ಯೆಯಂಥಾ ಕಂಗಳು ಇನ್ನಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಆಡುತ್ತ ಬದುಕುವಷ್ಟು ಮಿಗಿಲಾದ ತಪಸ್ಸು…
Read More