Browsing: ಸುವಿಚಾರ

ಜ್ಯೇಷ್ಠತ್ವಂ ಜನ್ಮನಾ ನೈವ ಗುಣೈರ್ಜ್ಯೇಷ್ಠತ್ವಮುಚ್ಯತೇ ಗುಣಾದ್ಗುರುತ್ವಮಾಯಾತಿ ದುಗ್ಧಂ ದಧಿ ಘೃತಂ ಕ್ರಮಾತ್ || ಹಿರಿತನ, ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯೆಂಬುದು ಹುಟ್ಟಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬರುವಂಥದಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಿರಿತನ ನೆಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುತನ ಬರುವುದೂ…
Read More

ಆಜನ್ಮ ಮರಣಾಂತಂ ಯೇ ಗಂಗಾದಿ ತಟಿನೀಸ್ಥಿತಾಃ ಮೀನಮಂಡೂಕಪ್ರಮುಖಾಃ ಯೋಗಿನಸ್ತೇ ಭವಂತಿ ಕಿಮ್? ಅಲ್ಲವಾ? ಗಂಗೆಯ ಸ್ನಾನ, ಅದರ ತಟದಲ್ಲೇ ನಿರಂತರ ವಾಸ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಂಥವನನ್ನೂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕನನ್ನಾಗಿಸಿ ಯೋಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದರೆ…
Read More

ಗುಣವಜ್ಜನಸಂಸರ್ಗಾತ್ ಯಾತಿ ನೀಚೋಪಿ ಗೌರವಮ್ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾನುಷಂಗೇಣ ಸೂತ್ರಂ ಶಿರಸಿ ಧಾರ್ಯತೇ || ಗುಣಶಾಲಿಯಾದ ಜನಗಳ ಒಡನಾಟದಿಂದಾಗಿ ತುಚ್ಛನಾದವನು ಕೂಡ ಗೌರವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಂದವಾದ ನಿದರ್ಶನವೆಂದರೆ ಮಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ…
Read More

ಅಶ್ವಂ ನೈವ ಗಜಂ ನೈವ ವ್ಯಾಘ್ರಂ ನೈವ ಚ ನೈವ ಚ ಅಜಾಪುತ್ರಂ ಬಲಿಂ ದದ್ಯಾತ್ ದೇವೋ ದುರ್ಬಲಘಾತಕಃ || ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದನ್ನು ತೀರಿಸುವಾಗ ಬಲಿ…
Read More

ಅಭಿಮಾನೋ ಧನಂ ಯೇಷಾಂ ಚಿರಂ ಜೀವಂತಿ ತೇ ಜನಾಃ ಅಭಿಮಾನವಿಹೀನಾನಾಂ ಕಿಂ ಧನೇನ ಕಿಮಾಯುಷಾ || ತನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ತನಗಿರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹೆಮ್ಮೆಯೆಂಬುದೇ ಯಾರಿಗೆ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಾಗಿರುವುದೋ ಆ…
Read More

ಪರ್ಜನ್ಯ ಇವ ಭೂತಾನಾಮಾಧಾರಃ ಪೃಥಿವೀಪತಿಃ ವಿಕಲೇಽಪಿ ಹಿ ಪರ್ಜನ್ಯೇ ಜೀವ್ಯತೇ ನ ತು ಭೂಪತೌ || ರಾಜ ಎಂಬಾತ ಈ ಲೋಕದ ಸಕಲ ಜೀವಕುಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಿದ್ದಂತೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ…
Read More

ಕಾಮಪಿ ಶ್ರಿಯಮಾಸಾದ್ಯ ಯಸ್ತದ್ ವೃದ್ಧೌ ನ ಚೇಷ್ಟತೇ ತಸ್ಯಾಯತಿಷು ನ ಶ್ರೇಯೋ ಬೀಜಭೋಜಿಕುಟುಂಬವತ್ || ಬದುಕಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಂದಾಗಿ ಬಂದ, ಅಥವಾ ಅದು ಹೇಗೋ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಪರಿಯನ್ನು…
Read More

ಗುಣಾಃ ಕುರ್ವಂತಿ ದೂತತ್ವಂ ದೂರೇಽಪಿ ವಸತಾ ಸತಾಂ ಕೇತಕೀಗಂಧಮಾಘ್ರಾಯ ಸ್ವಯಮಾಯಾಂತಿ ಷಟ್ಪದಾಃ || ಗುಣ (ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಗುಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನೆ ಸದ್ಗುಣ ಎಂಬರ್ಥವಿದೆ) ಎಂಬುದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸಾಕು ಸಜ್ಜನರ ದೂತತ್ವವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ…
Read More

ನ ಕ್ವಚಿಚ್ಚ ಬಹಿರ್ಯಾಂತಿ ಮಾನಿನಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಗಿರಃ ಯದಿ ನಿರ್ಯಾತುಮಿಚ್ಛಂತಿ ತದಾ ಪ್ರಾಣಪುರಸ್ಸರಾಃ || ಮಾನವಂತರ, ಅಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕುತ್ತಿರುವವರ ಯಾಚನೆಯ ಮಾತುಗಳೆಂದಿಗೂ ಹೊರಬರಲಾರವು. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಯಾಚನೆಗೆ ಧ್ವನಿ ಕೊಡುವುದೇ…
Read More

ತಾವದಾಶ್ರೀಯತೇ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ತಾವದಸ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ಯಶಃ ಪುರುಷಸ್ತಾವದೇವಾಸೌ ಯಾವನ್ಮಾನಾನ್ನ ಹೀಯತೇ || ಮಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಯಶಸ್ಸು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ,…
Read More