Browsing: ಸುವಿಚಾರ

​ಸುಲಭಾಃ ಪುರುಷಾ ರಾಜನ್ ಸತತಂ ಪ್ರಿಯವಾದಿನಃ ಅಪ್ರಿಯಸ್ಯ ಚ ಸತ್ಯಸ್ಯ ವಕ್ತಾ ಶ್ರೋತಾ ಚ ದುರ್ಲಭಃ || ಹೇ ರಾಜನ್, ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ…
Read More

​ಯಸ್ತು ಸಂಚರತೇ ದೇಶಾನ್ ಯಸ್ತು ಸೇವೇತ ಪಂಡಿತಾನ್ ತಸ್ಯ ವಿಸ್ತಾರಿತಾ ಬುದ್ಧಿಃ ತೈಲಬಿಂದುರಿವಾಂಭಸಿ ! ಲೋಕ ಸಂಚಾರಮಾಡಿ ಅನುಭವ ಗಳಿಸುವವನ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತರ ಸಮಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವನ ಬುದ್ಧಿಯು…
Read More

​ಯಥಾ ಚಿತ್ತಂ ತಥಾ ವಾಚೋ ಯಥಾ ವಾಚಸ್ತಥಾ ಕ್ರಿಯಾಃ ಚಿತ್ತೇ ವಾಚಿ ಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ಚ ಸಾಧೂನಾಮೇಕರೂಪತಾ ಮನಸ್ಸು ಇರುವಂತೆಯೇ ಮಾತುಗಳು, ಮಾತು ಹೇಗೋ ಹಾಗೇಯೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸು, ಮಾತು…
Read More

​ಯಸ್ಯ ನಾಸ್ತಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ತಸ್ಯ ಕರೋತಿ ಕಿಮ್ ಲೋಚನಾಭ್ಯಾಂ ವಿಹೀನಸ್ಯ ದರ್ಪಣಃ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನದಾದ ಚಿಂತನೆ, ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರ ಇರದಿದ್ದ…
Read More

​ಶ್ರೂಯತಾಂ ಧರ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಚೈವಾವಧಾರ್ಯತಾಮ್ ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರತಿಕೂಲಾನಿ ಪರೇಷಾಂ ನ ಸಮಾಚರೇತ್ | ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ, ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಅದರಂತೆಯೇ…
Read More

​ಅದ್ಭಿರ್ಗಾತ್ರಾಣಿ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಿ ಮನಃ ಸತ್ಯೇನ ಶುದ್ಧ್ಯತಿ ವಿದ್ಯಾ ತಪೋಭ್ಯಾಂ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಜ್ಞಾನೇನ ಶುದ್ಧ್ಯತಿ || ಈ ದೇಹದ ಕೊಳೆ ನೀಗುವುದು ನೀರಿನಿಂದ, ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸ್ನಾನದಿದ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನವ…
Read More

​ಉತ್ಸಾಹೋ ಬಲವಾನಾರ್ಯ ನಾಸ್ತ್ಯುತ್ಸಾಹಪರಂ ಬಲಮ್ ಸೋತ್ಸಾಹಸ್ಯ ಚ ಲೋಕೇಷು ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ ! ಈ ಉತ್ಸಾಹ ಅನ್ನುವುದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಮಹಾನ್ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಬಲ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ…
Read More

​ವಿಷಾದಪ್ಯಮೃತಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಬಾಲಾದಪಿ ಸುಭಾಷಿತಮ್ ಅಮಿತ್ರಾದಪಿ ಸದ್ವೃತ್ತಂ ಅಮೇಧ್ಯಾದಪಿ ಕಾಂಚನಮ್ ! ವಿಷವೇ ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿನ ಜೀವಪೂರಕ ಅಂಶವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹಾಗೇನೆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿದ್ದರೆ…
Read More

​ಯಸ್ತು ಸಂಚರತೇ ದೇಶಾನ್ ಯಸ್ತು ಸೇವೇತ ಪಂಡಿತಾನ್ ತಸ್ಯ ವಿಸ್ತಾರಿತಾ ಬುದ್ಧಿಃ ತೈಲಬಿಂದುರಿವಾಂಭಸಿ ! ಲೋಕ ಸಂಚಾರಮಾಡಿ ಅನುಭವ ಗಳಿಸುವವನ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತರ ಸಮಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವನ ಬುದ್ಧಿಯು…
Read More

​ಪ್ರಿಯವಾಕ್ಯಪ್ರದಾನೇನ ಸರ್ವೇ ತುಷ್ಯಂತಿ ಜಂತವಃ ತಸ್ಮಾತ್ತದೇವ ವಕ್ತವ್ಯಂ ವಚನೇ ಕಾ ದರಿದ್ರತಾ? || ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾಯಿ ಗೋವುಗಳಂತಹ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಆನಂದವನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ…
Read More