Browsing: ಸುವಿಚಾರ

ಸುಲಭಾಃ ಪುರುಷಾ ರಾಜನ್ ಸತತಂ ಪ್ರಿಯವಾದಿನಃ ಅಪ್ರಿಯಸ್ಯ ಚ ಸತ್ಯಸ್ಯ ವಕ್ತಾ ಶ್ರೋತಾ ಚ ದುರ್ಲಭಃ || ಹೇ ರಾಜನ್, ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ…
Read More

ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ನ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಮಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರಿಯಂ ಚ ನಾನೃತಂ ಬ್ರೂಯಾದೇಷ ಧರ್ಮಃ ಸನಾತನಃ || ಸತ್ಯವಾದಮಾತನ್ನೂ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾತನ್ನೂ ಆಡಬೇಕು, ಅದಲ್ಲದೆ ಸತ್ಯವೊಂದು ಅಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು…
Read More

ಸತ್ಯಸ್ಯ ವಚನಂ ಶ್ರೇಯಃ ಸತ್ಯಾದಪಿ ಹಿತಂ ವದೇತ್ ಯದ್ಭೂತಹಿತಮತ್ಯಂತಮ್ ಏತತ್ಸತ್ಯಂ ಮತಂ ಮಮ || ಸತ್ಯವಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾತಾಡುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂಥದು. ಆದರೂ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿತವಾದ ಮಾತು…
Read More

ಪ್ರಿಯವಾಕ್ಯಪ್ರದಾನೇನ ಸರ್ವೇ ತುಷ್ಯಂತಿ ಜಂತವಃ ತಸ್ಮಾತ್ತದೇವ ವಕ್ತವ್ಯಂ ವಚನೇ ಕಾ ದರಿದ್ರತಾ? || ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾಯಿ ಗೋವುಗಳಂತಹ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಆನಂದವನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಅದು…
Read More