ಸುವಿಚಾರ

ಧೈರ್ಯಂ ಯಸ್ಯ ಪಿತಾ ಕ್ಷಮಾ ಚ ಜನನೀ ಶಾಂತಿಶ್ಚಿರಂ ಗೇಹಿನೀ
ಸತ್ಯಂ ಸೂನುರಯಂ ದಯಾ ಚ ಭಗಿನೀ ಭ್ರಾತಾ ಮನಃಸಂಯಮಃ |
ಶಯ್ಯಾ ಭೂಮಿತಲಂ ದಿಶೋಪಿ ವಸನಂ ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಭೋಜನಮ್
ಏತೇ ಯಸ್ಯ ಕುಟುಂಬಿನೋ ವದ ಸಖೇ ಕಸ್ಮಾದ್ಭಯಂ ಯೋಗಿನಃ ||

ಯಾರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವು ತಂದೆಯಂತೆಯೂ, ಕ್ಷಮೆಯು ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯೆಂಬುದು ಹೆಂಡತಿಯಂತೆಯೂ, ಸತ್ಯವೇ ಮಗನಂತೆಯೂ, ದಯೆಯೇ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರಂತೆಯೂ, ಮನಃಸಂಯಮವೇ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಂತೆಯೂ ಇರುವರೋ, ಯಾರಿಗೆ ಭೂಮಿತಲವೇ ಹಾಸಿಗೆಯಂತೆಯೂ, ದಿಕ್ಕುಗಳೇ ಬಟ್ಟೆಯಂತೆಯೂ, ಜ್ಞಾನಾಮೃತವೇ ಊಟದಂತೆಯೂ ಇರುವವೋ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಯೇ ಯಾರ ಕುಟುಂಬವೋ – ಅಂಥಾ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಯವಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಯದು!? ಯೋಗಿಗಳು ಅಕುತೋಭಯರು ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ.

– ಶ್ರೀ ನವೀನ ಗಂಗೋತ್ರಿ

Categories: ಸುವಿಚಾರ

Leave A Reply

Your email address will not be published.