ಸುವಿಚಾರ

ಚಿತಾ ಚಿಂತಾ ಸಮಾ ಹ್ಯುಕ್ತಾ ಬಿಂದುಮಾತ್ರವಿಶೇಷತಃ

ಸಜೀವಂ ದಹತೇ ಚಿಂತಾ ನಿರ್ಜೀವಂ ದಹತೇ ಚಿತಾ

ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಚಿತೆ ಎಂಬೆರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಸಮಾನವೇ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಅನುಸ್ವಾರ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವೆರಡೂ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ- ಸುಡುವುದು. ಚಿತೆ ಜೀವವಿಲ್ಲದ ದೇಹವನ್ನು ಸುಟ್ಟರೆ, ಚಿಂತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಸುಡುತ್ತದೆ.

–  ಶ್ರೀ ನವೀನ ಗಂಗೋತ್ರಿ

Categories: ಸುವಿಚಾರ

Leave A Reply

Your email address will not be published.