ಕೆಮ್ಮಿನ ಉಪಶಮನಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಗಜ್ಜರಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಬರದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

Categories: ನಾಟಿ ನಂಟು

Leave A Reply

Your email address will not be published.