ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ

ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು  ನೀರಿನಲ್ಲಿ  ಕದಡಿ ಗಂಜಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದರೆ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು  ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

Categories: ನಾಟಿ ನಂಟು

Leave A Reply

Your email address will not be published.