ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಹೀಗೆ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ನಿಂಬೆರಸವನ್ನು ಬಾರ್ಲಿ ಗಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಗುಣವಾಗುವುದು.

Categories: ನಾಟಿ ನಂಟು

Leave A Reply

Your email address will not be published.