ಕಲೆ ನಿವಾರಣೆ ಹೀಗೆ ಸಾಧ್ಯ

ಸುಟ್ಟ  ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಲೇಪಿಸುವುದರಿಂದ ಕಲೆ ಉಳಿಯದೆ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ.

Categories: ನಾಟಿ ನಂಟು

Leave A Reply

Your email address will not be published.