ಹಲ್ಲಿನ ಗಟ್ಟಿತನಕ್ಕೆ ಮೂಲಂಗಿಯ ಮದ್ದು

ಮೂಲಂಗಿಯ ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕುತ್ತದೆ.

Categories: ನಾಟಿ ನಂಟು

Leave A Reply

Your email address will not be published.