ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ

ಅತ್ತಿ ಮರದ ಚಕ್ಕೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವದರಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

Categories: ನಾಟಿ ನಂಟು

Leave A Reply

Your email address will not be published.